Konkurs „Czysta woda skarbem dla życia i środowiska”

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =
Zapraszamy doudziału w Konkursie Plastycznym organizowanym w ramach programu edukacyjnego „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie”
„Czysta woda skarbem dla życia i środowiska”
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII SP12

 
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW
 
  1. Organizatorem konkursu pt. „Czysta woda skarbem dla życia i środowiska” jest szkoła Podstawowa  nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Tryb.
  2. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego „ Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna    
       3. Konkurs rozpoczyna się 8 maja 2024 r. i trwa do 3 czerwca 2024 r.
       4. Rozstrzygnięcie Konkursu – ogłoszenie wyników nastąpi 7 czerwca 2024r.
       5. Fundatorem nagród jest organizator.
       6. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego
            ul. Belzacka 104, 97-300 Piotrków Tryb.
 
CELE KONKURSU
 
  1. Promowanie ekologicznych zachowań, wiedzy o zrównoważonej gospodarce wodnej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, a także oszczędzania i dbałości o wodę.
       2. Rozwijanie własnej wyobraźni i oryginalnych pomysłów.
       3. Zachęcanie i angażowanie dzieci do prac twórczych.
       4. Rozwijanie umiejętności plastycznych.
 
PRACA KONKURSOWA
           
  1. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu plakatu informacyjnego na temat „Czysta woda  skarbem dla życia i środowiska”
      2. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
        a) Plakat powinien być wykonany w formacie A3, dowolną techniką płaską (kredki, ołówek, farby z 
            pomocą programów komputerowych itp.).
       b) Uczestnicy konkursu wykonują prace samodzielnie, w konkursie nie mogą brać udziału prace
           prezentowane w innych konkursach plastycznych.
      c) Praca konkursowa musi być zgodna z tematem konkursu.
 
PRZEBIEG KONKURSU
 
1. Konkurs będzie trwać od 8 maja 2024 r. do 3 czerwca 2024 r.
3. Podpisane prace (imię i nazwisko autora oraz klasa) należy oddawać do nauczyciela plastyki lub techniki
4. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu organizator powoła Komisję Konkursową, która będzie czuwała nad prawidłowym jego przebiegiem.
5. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, spośród plakatów zostaną wyłonione 3 wyróżnienia i 3 nagrody główne.
6. Prace plastyczne będą oceniane według następujących kryteriów:
    a) zgodność z tematem i celami Konkursu,
    b) twórcze i nowatorskie podejście do zagadnienia.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem jego warunków i regulaminu.
2. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
4. Decyzje Komisji są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika zgody na prezentowanie zgłoszonej pracy oraz wizerunku  na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Aktywni Błękitni www.wody.gov.pl
 
 
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
powrót