Deklaracja dostępności

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pochodzące z różnych źródeł,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zawartość publikować bezpośrednio na stronie www, aby była w pełni dostępna i gwarantująca lepsze odczytywanie przez czytniki ekranu.
 • Na witrynie jest dostęp do mapy Google z informacjami o dojeździe do placówki. Mapa nie jest dostępna cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag odpowiadają: Łukasz Jakubowski, Beata Pruszczyk, Agnieszka Rogowska, Karolina Majchrzak
 • E-mail: sp12@sp12.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 646 68 58

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim
 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Belzacka 104
 • E-mail: sp12@sp12.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 646 68 58

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego mieści się w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Belzackiej 104.
Szkoła dysponuje parkingiem dla samochodów bez wydzielonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.
Do wejścia głównego prowadzą schody (9 stopni), zabezpieczone poręczami z obu stron. Budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.
Po wejściu do budynku znajduje się portiernia. Pracownik, po zweryfikowaniu danych osoby wchodzącej, kieruje ją do odpowiedniej komórki w celu załatwienia sprawy.
W przypadku obsługi osób z niepełnosprawnościami pracownik szkoły podejmuje odpowiednie czynności umożliwiające ww osobie realizację celu wizyty.
Na terenie placówki nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego.
Wnętrze budynku szkoły nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami (budynek trzykondygnacyjny, bez wind, podjazdów oraz platform). Podjazd znajduje się jedynie przy sali gimnastycznej.
Jest możliwość wejścia na teren szkoły z psem asystującym po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.
Warunki wejścia na teren placówki z psem asystującym:

 1. Pies powinien posiadać uprząż.
 2. Właściciel musi okazać dokument potwierdzający status psa.
 3. Właściciel musi posiadać zaświadczenie potwierdzające wymagane i aktualne szczepienia.

Rekomendujemy załatwianie spraw telefonicznie - 44/646 68 58 bądź drogą mailową - sp12@sp12.piotrkow.pl

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych