Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Piotrkowie Tryb. informuje, że w dniach  od 20.02 do 29.03.2023 roku przeprowadzana zostanie rekrutacja dzieci do klas I na rok szkolny 2023/2024 zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Wobec powyższego uprzejmie prosimy rodziców/prawnych opiekunów o złożenie w sekretariacie placówki (znajdującym się obecnie gościnnie w SP 2) wypełnionego zgłoszenia dziecka do szkoły.

Wnioski dotyczące przyjęcia dziecka do klasy I można pobrać w sekretariacie szkoły lub poniżej w artykule.

Po wypełnieniu wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły (w SP2) osobiście lub elektronicznie, wysyłając na adres szkoły sp12@sp12.piotrkow.pl.

Potwierdzenie otrzymania wniosku zostanie przesłane przez sekretariat szkoły na adres zwrotny.

Niedotrzymanie powyższego terminu spowoduje nieumieszczenie dziecka na liście uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 w roku szkolnym 2023/2024.

Szczegółowe informacje dotyczące wyprawki pierwszoklasisty zostaną przekazane po zakończeniu procesu rekrutacji.

Zgodnie   z zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej  szkoły podstawowej  przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe  w obwodzie danej szkoły  na podstawie zgłoszenia.
Kandydaci zamieszkali  poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą
być przyjęci  do klasy pierwszej po przeprowadzeniu  postępowania rekrutacyjnego.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 brane
są pod uwagę kryteria określone  przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak  najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny
oraz lokalnych potrzeb społecznych.
 
Harmonogram  czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych  na rok szkolny 2023/2024
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2023/2024
Czynności Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
od 03.04.2023 r.
do 11.04.2023 r.
od 08.05.2023 r.
do 10.05.2023 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjna wniosków o  przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub  kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 12.04.2023 r.
do 17.04.2023 r.
od 11.05.2023 r.
do 15.05.2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję  rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 20.04.2023 r.
godz. 14.00
16.05.2023 r.
godz.14.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 20.04.2023 r.
(od godz.14.00)
do 24.04.2023 r.
od 16.05.2023 r.
(od godz.14.00)
do 19.05.2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 27.04.2023 r.
godz.14.00
22.05.2023 r.
godz. 14.00
 
 

Załączniki artykułu

Kontakt

ul. Belzacka 104
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 646-68-58
e-mail: sp12@sp12.piotrkow.pl

Czwartek 07 grudnia 2023

Ambroży, Marcin, Ninomysł, Agaton, Marcisław, Józefa, Polikarp, Zdziemił, Sabin

Na skróty