Stołówka szkolna

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
logo

foto  foto

Uwaga!

Wskazaną przez intendenta kwotę, za dany miesiąc, należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Santander Bank Polska SA): 76 1090 2590 0000 0001 5228 8726

Od stycznia 2024 r. cena obiadu wynosi 6 złW przypadku rezygnacji z obiadów prosimy rodziców o przekazanie informacji do sekretariatu szkoły:

 • e-mail: sp12@sp12.piotrkow.pl
 • telefonicznie: 446466858
 • osobiście.
Regulamin stołówki
 1. W stołówce szkolnej obowiązują następujące zasady:
  • posiłki wydawane są z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, a także zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia,
  • w stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem, przy czym uznaje się, że uczniowie spożywający posiłek w trakcie danej przerwy obiadowej stanowią grupę,
  • podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania,
  • dzieci odbierają dania samodzielnie, a jeśli jest taka potrzeba, pomaga nauczyciel opiekujący się grupą,
  • naczynia po posiłkach odnoszone są przez uczniów do okienka „zwrot naczyń”,
  • po spożyciu posiłku należy niezwłocznie opuścić stołówkę,
  • uczniowie stosują się do wskazówek personelu stołówki i osób dyżurujących.
 2. Cyklicznie na tablicy ogłoszeń przed stołówką szkolną wywieszony jest jadłospis na dany tydzień sporządzony przez intendenta szkoły.
 3. Obiady wydawane są na trzech 15-minutowych przerwach obiadowych według ustalonego harmonogramu, którego należy bezwzględnie przestrzegać.
 4. Posiłki wydawane są na podstawie list klasowych, na których umieszczone są adnotacje o wpłacie za obiady.
 5. Opłaty za obiady należy dokonać do 10 dnia bieżącego miesiąca. Jest to termin wymagalności należności
  na koncie szkoły. Nie należy robić nadpłat ani samodzielnie obliczać należności za obiady.
 6. W każdym miesiącu intendent podaje informację o wysokości opłaty przez dziennik elektroniczny.
  W przypadku braku tej informacji należy skontaktować się ze szkołą w celu ustalenia należności za dany miesiąc.
 7. Brak opłaty w wymaganym terminie będzie skutkować odmową wpuszczenia dziecka na obiad.
 8. Wpłaty za obiady w kwocie wskazanej przez intendenta przyjmowane są na konto bankowe szkoły o numerze 76 1090 2590 0000 0001 5228 8726 tytułem „imię i nazwisko ucznia, klasa”.
 9. W przypadku nieobecności dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty pod warunkiem,
  że odpis zostanie zgłoszony przez dziennik elektroniczny do intendenta, telefonicznie lub mailowo
  w sekretariacie nie później niż do godziny 8.30 w dniu wydawania obiadu.
 10. Zwrot dziennej opłaty za niewykorzystane posiłki dokonywany jest w następnych miesiącach rozliczeniowych.
 11. W grudniu i czerwcu nie ma możliwości odwoływania obiadów. W tych miesiącach dopuszcza się odbiór posiłku. W pozostałych miesiącach odbiór jest możliwy tylko w przypadku zwolnienia dziecka w trakcie zajęć, np. w powodu złego samopoczucia.
 12. Odbierany obiad należy przełożyć z talerzy szkolnych do własnych pojemników. Za obiad wyniesiony poza stołówkę szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 13. O rezygnacji z obiadów należy powiadomić intendenta w ciągu 5-ciu dni poprzedzających następny miesiąc.
 14. Rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o pomoc w dofinansowaniu opłat za obiady.
 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie związanych z organizacją pracy stołówki szkolnej decyduje dyrektor szkoły.